Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Pôda – náš poklad

Pôda – náš poklad

Pôda sa všeobecne chápe ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom. Pedológia je prírodná veda, ktorá študuje pôdu alebo pedosféru. Zaoberá sa jej vznikom, klasifikáciou, fyzikálnymi, chemickými a aj biologickými vlastnosťami. Mária Babinská oslovila docentku Jaroslavu Sobockú z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra.

Pôda – náš poklad 1

Pôda je chránená aj zákonom. Najnovší je z roku 2004, jeho cieľom je chrániť poľnohospodársku pôdu pred degradačnými činiteľmi, ako je erózia, znečistenie, úbytok pôdnej organickej hmoty alebo ide o takzvanú kompakciu, teda zhutnenie pôdy. A samozrejme tú najkvalitnejšiu pôdu treba chrániť pred zábermi. To znamená, že ak má záujem nejaký investor o takéto územie, tak musí za to dobre zaplatiť. Mária Babinská pokračuje v rozhovore s docentkou Jaroslavou Sobockou z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Pôda – náš poklad 2

Mária Babinská sa rozprávala s pedologičkou Jaroslavou Sobockou z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Autor: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk