Hudobné pozdravy z Bratislavy

Hudobné pozdravy z Bratislavy

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

V sobotu 25.5. Rádio Regina Západ neprijíma písomné gratulácie (festival Kivosúd-Bodovka).

Vysielame v relácii Hudobné pozdravy v sobotu a v nedeľu v čase 13:00 - 15:00.

Suma za odvysielanie jedného hudobného pozdravu:

9,90 € vrátane DPH
Poplatok možno uhradiť poštovou poukážkou na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15, alebo v pokladnici v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici č. 1 alebo poukázať bankovým prevodom: číslo účtu vo forme IBAN: SK69 1100 0000 0026 2445 5221, variabilný symbol: 450

Pravidlá objednávky:

Čitateľne napísaný text pozdravu a doklad o úhrade musí byť doručený do redakcie najneskôr 7 dní pred termínom vysielania. V prípade nedodržania tejto lehoty si redakcia vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý vyhovuje z programových a technických dôvodov. Žiadosť doplňte o telefonické kontakty. V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa alebo jubilanta. Originál alebo kópiu dokladu o úhrade za hudobný pozdrav môžete poslať písomne na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15.
- Bratislava.

Slovenský rozhlas vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. Podrobnejšie informácie získate na bratislavských číslach 02/32 50 6212, alebo e-mailom: pozdravy.bratislava@rtvs.sk

Doklad o zaplatení je nutné priložiť ku gratulácii.

Slovenský rozhlas je oprávnený: - neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, - neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi, - upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný, - odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Aby bola gratulácia odvysielaná, je nutné k mailu, alebo listu priložiť preukázanú platbu. Pri objednávaní gratulácie je nutné voliť iba jednu formu (mailom alebo poštou - nie obidva spôsoby)

Kontakty:
Rozhlas a televízia Slovenska organizačná zložka Slovenský rozhlas Mýtna 1 817 55 Bratislava 15 e-mail: pozdravy.bratislava@rtvs.sk

Telefón:
02/32 50 6211
02/32 50 6212
02/32 50 6214

Hudobné pozdravy - formulár (DOCX, 13kB)
Hudobné pozdravy - formulár (PDF, 425kB)

Štatút relácie

Regina Bratislava

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame